Инфраструктурно строителство

Home / Инфраструктурно строителство

Инфраструктурно строителство Пътстрой ПазарджикИнфраструктурно строителство представлява изграждане на надземните и подземните комуникации, които обслужват обекта. Влизат и водопроводи, канализации, електропреносна система, всички комуникации, алеите, тротоарите, пътищата и др.

Инфраструктура е съчетание от латинските изрази “инфра”, което значи долу, по-долу, под и “структура” – строеж, разположение. Инфраструктурното строителство обхваща елементи, които са необходимо условие за развитие на териториалната система и не се отнасят към икономическата й структура. Инфраструктурата е съставна част от производителните сили на обществото и нито един от отраслите й не създава краен продукт, а само подпомага развитието на материалното производство. Инфраструктурата се определя като съчетание от действащи съоръжения, мрежи и системи, които не се отнасят пряко към производството на материалните блага, но са необходими както на самия процес на производството, така и за осигуряване нуждите на населението. Техническа инфраструктура – вкл. цялата съвкупност от технически елементи на национално и регионално ниво, които са свързани с доставката на входящи потоци ресурси, вода, енергия. Тя включва: енерг-опреносими системи, ВиК, канали и др. Транспортно комуникационни системи – транспортна мрежа, улична мрежа, , изграждане на ВИК, газификация и др.